- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับประชาชน

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับข้าราชการ

- รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2 (25 กรกฎาคม 2563 - 25 กรกฎาคม
  2564)

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรับและเอกชนเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการร่วมลงทุนที่มี
  มูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตราการ 9 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 / 6 ตุลาคม
  2563

- แนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่ /
  29 พฤษภาคม 2563

- การเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ / 25 ธันวาคม 2562