การขอพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์
อัพเดท 8 ก.ย. 60
   1. มาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์
   2. คำแนะนำในการขอรับการพิจารณา จริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์
   3. รายการเอกสารประกอบวิธีดำเนินงานตามาตรฐาน (AF)
   4. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์
   5. (ตัวอย่าง) เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร
   6. (ตัวอย่าง) หนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัย
   7. แบบตรวจสอบรายการเอกสารฯ โดยเลขาฯ
   8. ใบรับรองการรักษาความลับ
   9. แบบลงความเห็นกรรมการ
   10. รายงานการทบทวนแบบยกเว้นการพิจารณา_Exemption
   11. รายงานการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน_โดยเลขาฯ
   12. รายงานการพิจารณาโครงการวิจัย โดยกรรมการผู้ทบทวน
   13. แบบตรวจเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร
   14. รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
   15. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
   16. รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
   17. รายงานการเบี่ยงเบน
   18. รายงานการยุติการวิจัยก่อนกำหนด
   19. รายงานสรุปผลการวิจัย
   20. รายงานการรับเรื่องร้องเรียน
   21. การพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย

เอกสารประกอบการบรรยาย 12 กรกฎาคม 2560
   1. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
   2. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
   3. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
   4. กลุ่มงานนิติการ
   5. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
   6. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
   7. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก


- เอกสารการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข แผนการตรวจราชการและการมอบนโยบาย การดำเนินงานของกระทรวง
  สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2560

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (Moph Code of Conduct) ดาวน์โหลด