ลำดับ

รายละเอียด

วันที

ดาวน์โหลด

 

2565 | 2564 | 2563 | รวม

 

 

8

  บทความ : ขยายเขตไฟฟ้าได้ด้วยเหรอ

  บทความ : ขอถามได้ไหม

  บทความ : ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน

  บทความ : มีเหตุผลไหม

  บทความ : ก็ไม่ได้ครอบครอง 

24 สิงหาคม 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

7

  บทความ : ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

  บทความ : ขอรายงานการประชุม

  บทความ : ขอสำนวนคดี

  บทความ : ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาของศาล

  บทความ : ไม่ได้ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร

11 กรกฎาคม 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

6

  บทความ : ขอข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
  บทความ : ขอบันทึกประจำวันคดีอาญา

  บทความ : ขอข้อมูลข่าวสารของผู้ร้องเรียน

  บทความ : ขอรายการเสียภาษี

  บทความ : ขอข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก

15 มิถุนายน 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

5

  บทความ : ขอสำนวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
  บทความ : ขอตรวจสอบเงินบำเหน็จบำนาญของบุคคลอื่น
  บทความ : บันทึกภายในของส่วนราชการ
  บทความ : ขอทราบชื่อเจ้าหน้าที่
  บทความ : ข้อมูลข่าวสารการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้

16 พฤษภาคม 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

4

  บทความ : ขอดูสัญญาจ้างบุคคล
  บทความ : ขอให้ออกหนังสือรับรอง 
  บทความ : ข้อเสนอของผู้เสนอราคา
  บทความ : ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล
  บทความ : ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงาน

21 เมษายน 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

3

  บทความ : ผลการสอบข้อเท็จจริง

  บทความ ขอเอกสารชุดยื่นเสนอราคา

  บทความ ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

  บทความ ข้อมูลของชมรมศิษย์เก่า

  บทความ เป็นความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานหรือเปล่าครับ

 

14 มีนาคม 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

2

  บทความ : ขอข้อมูลการเลือกตั้ง

  บทความ ขอตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง

  บทความ ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

  บทความ : ขอชื่อแพทย์เวร

  บทความ แจ้งเบาแสบริษัทเลี่ยงภาษีครับ

 

21 กุมภาพันธ์ 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

1

  บทความ : ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน

  บทความ ประเมินผลงานทางวิชาการ

  บทความ ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์

  บทความ ลูกหนี้อยู่ที่ไหน

  บทความ โควิด ๑๙ เป็นเหตุ

20 มกราคม 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

         สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 เช่น สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นต้น

         สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540/ ปี 2566