- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ /
  24 พ.ค. 62

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ /
  24 พ.ค. 62

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ / 23 พ.ค. 62

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ / 16 พ.ค. 62

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ / 14 พ.ค. 62

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 2 พ.ค. 62

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว / 26 เม.ย. 62

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ / 18 เม.ย. 62

- รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / 11 เม.ย. 62

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพเศษ / 11 เม.ย. 62

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯเพื่อรับย้าย และเลื่อนระดับ ชำนาญการพิเศษ / 31 ม.ค. 62

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 31 ม.ค. 62

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 / 24 ม.ค. 62

- ขอยกเลิกรับย้ายข้าราชการ / 24 ม.ค. 62

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรร และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ / 18 ม.ค. 62

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)
   และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ / 10 ม.ค. 62

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ / 10 ม.ค. 62

- รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) และตำแหน่งพยาบาล
  วิชาชีพชำนาญการ / 10 ม.ค. 62

- รับย้ายข้าราชการ / 9 ม.ค. 62

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 28 ธ.ค. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) / 27 ธ.ค. 61

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
  (ด้านบริหารวิชาการ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 21 ธ.ค. 61

- รับย้ายข้าราชการ ที่ ฉช 0032/6902 / 21 ธ.ค. 61

- รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ที่ ฉช 0032/1618 / 21 ธ.ค. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) / 11 ธ.ค. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ / 27 ก.ย. 61

- ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ / 24 ก.ย. 61

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ / 21 ก.ย. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ / 14 ก.ย. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 11 ก.ค. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 19 มิ.ย. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 5 มิ.ย. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว / 8 พ.ค. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว / 18 เม.ย. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว / 30 มี.ค. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 8 ก.พ. 61

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ / 24 ม.ค. 61

- การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ / 23 ม.ค. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ / 17 ม.ค. 61

- ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ / 15 ม.ค. 61

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ / 8 ม.ค. 61

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ / 26 ก.ย. 60

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ / 25 ก.ย. 60

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ / 11 ก.ย. 60

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ / 5 ก.ย. 60

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ / 5 ก.ย. 60

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ / 29 มิ.ย. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 26 มิ.ย. 60
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ / 26 มิ.ย. 60
- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ / 23 มิ.ย. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการฯ / 20 มิ.ย. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ / 20 มิ.ย. 60
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน / 15 มิ.ย. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 8 มิ.ย. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว / 30 พ.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์/ 11 พ.ค. 60
- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว / 25 เม.ย. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 12 เม.ย. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 7 เม.ย. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ / 3 เม.ย. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ / 31 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ / 30 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 27 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว / 20 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 16 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ / 16 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 15 มี.ค. 60
- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 8 มี.ค. 60