ปฏิทินกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

แสดงรายงานการใช้รถเดือนนี้
ลงผลการพิจารณาการใช้รถยนต์
จอง/ดูรายการห้องประชุม
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 1.ประชุมพัฒนาศักยภ /ห้องประชุมพุทธโสธร
 2.ร่วมงานไหว้ครูคร /วัดจุกกะเฌอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 3.ทำสัญญานักศึกษาพ /ห้องประชุมศรีสุนทร
 4.ออกหน่วยแพทย์ พอ.ส /โรงเรียนบ้านคลองอุดม อ.สนามชัยเขต
 5.ออกหน่วยแพทย์ พอ.ส /โรงเรียนบ้านคลองอุดม อ.สนามชัยเขต
 6.เตรียมความพร้อม อ /ห้องประชุมบางปะกง
 7.อบรมเยาวชนแกนนำ TO B /โรงไฟฟ้าบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 8.ประชุมคัดเลือกลู /ห้องประชุมอ่างฤาไน
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31