ปฏิทินกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

แสดงรายงานการใช้รถเดือนนี้
ลงผลการพิจารณาการใช้รถยนต์
จอง/ดูรายการห้องประชุม
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
 1.ออกหน่วยแพทย์ พอ.ส /วัดเทวารุทธาราม อ.คลองเขื่อน
 2.ติดตามงานสส.ศพด.ใน /ใน อ.คลองเขื่อน
 3.จัดนิทรรศการ"สาวไ /ที่ว่าการอำเภอบางปะกง
 4.ออกประเมินG&Cในรพ. /รพ.บ้านโพธิ์
 5.ประชุม 3 ล้าน 3 ปี เล /โรงแรมนนทบุรี พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 6.ประชุมคณะอนุกรรม /ห้องประชุมพุทธโสธร
 7.ตรวจสอบภายในจังห /ห้องประชุมรับรองนนทรี
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28