ปฏิทินกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

แสดงรายงานการใช้รถเดือนนี้
ลงผลการพิจารณาการใช้รถยนต์
จอง/ดูรายการห้องประชุม
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 1.นิเทศงานเครือข่า /อ.แปลงยาว
 2.ประเมิน EHA /เทศบาลตำบลลาดขวางและเทศบาลตำบลบางวัว
 3.Webex แพทย์แผนไทย /ห้องประชุมบางปะกง
 4.ออกเยี่ยมประเมิน /รพ.ราชสาส์น
 5.ประชุมเชิงปฏิบัต /โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 6.คณะกรรมการตรวจรั /ห้องประชุมอ่างฤาไน
 7.งานควบคุมโรค /ห้องประชุมพุทธโสธร
 8.ไข้เลือดออก /ห้องประชุมรับรองนนทรี
8 
 1.ประเมิน EHA /เทศบาลตำบลท่าสะอ้านและเทศบาลตำบลท่าข้าม
 2.Webex แพทย์แผนไทย /ห้องประชุมบางปะกง
 3.ประชุมคัดเลือกคน /ห้องประชุมพุทธโสธร
 4.ออกเยี่ยมประเมิน /รพ.บางคล้า
 5.ประชุมวิทยากรค่า /ห้องประชุมอ่างฤาไน
 6.ประชุมเชิงปฏิบัต /โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 7.สรุปผลตรวจราชการ /ห้องประชุมบางปะกง
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
 1.ร่วมประชุมเชิงปฏ /รร.โกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
 2.ประเมิน EHA /เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์และเทศบาลตำบลเทพราช
 3.ร่วมพิธีเปิดและเ /โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
 4.ประชุมพิจารณาจริ /ห้องประชุมอ่างฤาไน
 5.วิทยากรค่ายปรับเ /ศูนย์การเรียนรู้ กองพลทหารราบที่11
 6.นิเทศงานการดูแลผ /รพ.บางน้ำเปรี้ยว/รพ.คลองเขื่อน
 7.ประชุมคณะอนุกรรม /ห้องประชุมพุทธโสธร
 8.กกบ /ห้องประชุมบางปะกง
 9.ประชุมเตรียมความ /ห้องประชุมศรีสุนทร
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
 1.นิเทศงานการดูแลผ /รพ.ท่าตะกียบ
 2.เข้าร่วมประชุมวิ /โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั้นเซนเตอร์
 3.สอบพนักงานราชการ /ห้องประชุมศรีสุนทร
 4.สอบพนักงานราชการ /ห้องประชุมพุทธโสธร
 5.สัมภาษณ์พนักงานร /ห้องประชุมรับรองนนทรี
 6.สัมภาษณ์พนักงานร /ห้องประชุมอ่างฤาไน
 7.เตรียมทีมวิทยากร /ห้องประชุมอ่างฤาไน
30 
31