ปฏิทินกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

แสดงรายงานการใช้รถเดือนนี้
ลงผลการพิจารณาการใช้รถยนต์
จอง/ดูรายการห้องประชุม
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
1 
2 
3 
4 
5 
 1.นิเทศ ติดตาม ประเม /รพ.พุทธโสธร/รพ.สต./รร.ในเขตอ.เมือง
 2.อบรมเชิงปฏิบัติก /ห้องประชุมศรีสุนทร
 3.นิเทศงานฯ จ.ฉะเชิง /คปสอ.บางคล้า
 4.ติดตาม/นิเทศงานระ /รพช.บางน้ำเปรี้ยว,คลองเขื่อน
 5.ประชุมจัดคนลงกรอ /ห้องประชุมอ่างฤาไน
 6.ร่วมกิจกรรมและร่ /รร.เคพีแกรนด์ จันทบุรี
 7.จัดบริการอาชีวอน /สสอ.สนามชันเขต และระ.สนามชัยเขต
 8.ร่วมประชุมฯขับเค /รร.ทวาราวดี รีสอร์ท ปราจีนบุรี
6 
 1.นิเทศ ติดตาม ประเม /รพ.บางปะกง/รพ.สต./รร.ในอ.บางปะกง
 2.ประชุมWARROOMโรคพิษสุ /ห้องประชุมบางปะกง
 3.นิเทศงานฯ จ.ฉะเชิง /คปสอ.สนามชัยเขต
 4.ประชุมจัดคนลงกรอ /ห้องประชุมอ่างฤาไน
 5.จัดบริการอาชีวอน /รพ.พนม และรพ.แปลงยาว
 6.ร่วมประชุมฯขับเค /รร.ทวาราวดี รีสอร์ท ปราจีนบุรี
 7.ตรวจเฝ้าระวังผลิ /อ.บางน้ำเปรี้ยว
 8.ประชุมจัดคนลงกรอ /ห้องประชุมพุทธโสธร
 9.ประชุมคณะกรรมการ /ห้องประชุมรับรองนนทรี
7 
8 
 1.นิเทศ ติดตาม ประเม /รพ.บางคล้า/รพ.สต./รร.ในอ.บางคล้า
 2.ประเมินมาตรฐานรพ. /โรงพยาบาลคลองเขื่อน
 3.ออกประเมินรพ.สต.ติ /อำเภอแปลงยาว
 4.แลกเปลี่ยนเรียนร /ห้องประชุมศรีสุนทร
 5.เก็บข้อมูลการพัฒ /รร.ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ / รพ.แปลงยาว /สสอ.แปลงยาว
 6.ประชุมจัดคนลงกรอ /ห้องประชุมอ่างฤาไน
 7.กิจกรรม รองฯ ธรรมร /ห้องประชุมบางปะกง
 8.ตรวจเฝ้าระวังผลิ /อ.เมือง
 9.เตรียมจัดรณรงค์ไ /ห้องประชุมรับรองนนทรี
9 
10 
11 
 1.นิเทศ ติดตาม ประเม /รพ.บางน้ำเปรี้ยว/รพ.สต./รร.ในบางน้ำเปรี้ยว
 2.ออกประเมินรพ.สต.ติ /อำเภอเมือง
 3.ประชุมเชิงปฏิบัต /ห้องประชุมศรีสุนทร
 4.ประชุมติดตามดำเน /ห้องประชุมพุทธโสธร
 5.ประชุมคณะกรรมการ /ห้องประชุมบางปะกง
 6.ประชุมจัดคนลงกรอ /ห้องประชุมอ่างฤาไน
 7.ตรวจเฝ้าระวังผลิ /อ.พนมสารคาม
 8.ประชุมกีฬาสาธารณ /ห้องประชุมบางปะกง
 9.ประชุมกีฬาสาธารณ /ห้องประชุมรับรองนนทรี
12 
 1.นิเทศ ติดตาม ประเม /รพ.บ้านโพธิ์/รพ.สต./รร.ในอ.บ้านโพธิ์
 2.ประเมินมาตรฐานรพ. /โรงพยาบาลท่าตะเกียบและรพ.สต.
 3.นิเทศงานฯ จ.ฉะเชิง /คปสอ.พนมสารคาม
 4.ติดตาม/นิเทศงานระ /รพช.บ้านโพธิ์,บางปะกง
 5.ประชุมจัดคนลงกรอ /ห้องประชุมอ่างฤาไน
 6.ตรวจเฝ้าระวังผลิ /อ.บางปะกง
 7.เปิดบัญชีธนาคารไ /ห้องประชุมรับรองนนทรี
13 
 1.ประชุมWARROOMโรคพิษสุ /ห้องประชุมบางปะกง
 2.ประเมินมาตรฐานรพ. /โรงพยาบาลบางคล้าและรพ.สต.2แห่ง
 3.นิเทศงานฯ จ.ฉะเชิง /คปสอ.แปลงยาว
 4.ติดตาม/นิเทศงานระ /รพช.ท่าตะเกียบ,ราชสาส์น
 5.จัดบูธนิทรรศการ ChOP /โรงเรียนวัดโขดทิมทาราม อ.เมืองฯ จ.ระยอง
 6.การสำรวจไอคิว ปี 256 /ห้องประชุมพุทธโสธร
 7.ซักซ้อมการนำเสนอ /ห้องประชุมอ่างฤาไน
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
 1.ประชุมเตรียมรับก /ห้องประชุมศรีสุนทร
 2.ประเมินมาตรฐานรพ. /รพ.สต.เขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 3.ประชุมขับเคลื่อน /ห้องประชุมพุทธโสธร
 4.ร่วมประชุมคณะกรร /สสจ.สระแก้ว
 5.รับรองผู้บริหารเ /ห้องประชุมรับรองนนทรี
 6.ตรวจประเมินมาตรฐ /โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
 7.แบ่งกลุ่มประชุมข /ห้องประชุมบางปะกง
 8.สอบคัดเลือกพนักง /ห้องประชุมอ่างฤาไน
26 
27 
28 
29 
30